Algemene voorwaarden - Joyvlugt

Algemene voorwaarden V/D Vlugt coaching

Algemene Voorwaarden vd Vlugt Coaching

J. van der Vlugt h.o.d.n. vd Vlugt Coaching (hierna: vd Vlugt Coaching) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83163166 en is gevestigd aan Karel Doormanstraat 58 (1771AZ) te Wieringerwerf.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door vd Vlugt Coaching.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Diensten: De Dienst die vd Vlugt Coaching aanbiedt is hondencoaching.

5. Dier: het bij vd Vlugt Coaching in behandeling aangeboden hond.

6. vd Vlugt Coaching: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

7. Opdrachtgever: de Consument die vd Vlugt Coaching heeft aangesteld, projecten aan vd Vlugt Coaching heeft verleend voor Diensten die door vd Vlugt Coaching worden uitgevoerd, of waaraan vd Vlugt Coaching een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en vd Vlugt Coaching, alsmede voorstellen van vd Vlugt Coaching voor Diensten die door vd Vlugt Coaching aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door vd Vlugt Coaching waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van vd Vlugt Coaching, elke Overeenkomst tussen vd Vlugt Coaching en Opdrachtgever en op elke dienst die door vd Vlugt Coaching wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vd Vlugt Coaching aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met vd Vlugt Coaching is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval vd Vlugt Coaching niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door vd Vlugt Coaching gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. vd Vlugt Coaching is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft vd Vlugt Coaching het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor vd Vlugt Coaching gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van vd Vlugt Coaching zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Opdrachtgever en aan de hand van de eventuele klachten bepaald welke zorg het beste bij het Dier past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat plan.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van vd Vlugt Coaching heeft aanvaard expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.

2. vd Vlugt Coaching heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. vd Vlugt Coaching is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met vd Vlugt Coaching wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan vd Vlugt Coaching wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met vd Vlugt Coaching is verbonden.

6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij vd Vlugt Coaching met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

    

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die vd Vlugt Coaching van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als vd Vlugt Coaching kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover vd Vlugt Coaching ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van vd Vlugt Coaching tegen het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van vd Vlugt Coaching is hierbij leidend.

5.  Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een week voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie dagen tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een dag voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.vd Vlugt Coaching is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Zowel Opdrachtgever als vd Vlugt Coaching kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is vd Vlugt Coaching nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. vd Vlugt Coaching zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. vd Vlugt Coaching staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan vd Vlugt Coaching de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens over het Dier zijn de basis waarop de door vd Vlugt Coaching aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. vd Vlugt Coaching heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Voordat vd Vlugt Coaching aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats. De Dienst geschiedt te allen tijde in het belang van het Dier. De keuze voor een specifieke methode die vd Vlugt Coaching noodzakelijk acht, wordt voor de aanvang van de Dienst met Opdrachtgever besproken.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is vd Vlugt Coaching niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor vd Vlugt Coaching, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6. vd Vlugt Coaching is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt vd Vlugt Coaching Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie over het Dier. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is vd Vlugt Coaching aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door vd Vlugt Coaching of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft vd Vlugt Coaching recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

9. De Dienst vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op de locatie van vd Vlugt Coaching.

10. de Dienst kan enkel worden uitgevoerd voor zover het Dier redelijkerwijze in staat is om de Dienst te ondergaan.Voor het uitvoeren van de Dienst kan de medische toestand, alsmede de gemoedstoestand van het Dier invloed hebben op de mogelijkheid en de wijze van behandelen. Indien vd Vlugt Coaching door een dusdanig zwakke medische toestand en/of hevige gemoedstoestand van het Dier niet in staat is om de Dienst naar tevredenheid uit te voeren, treden partijen in overleg teneinde een vervangende afspraak overeen te komen. Opdrachtgever blijft echter verplicht om de volledige kosten van de betreffende Dienst te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

11. Indien de Dienst reeds is aangevangen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

12. vd Vlugt Coaching is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen. Opdrachtgever zal in dergelijk geval tijdig op de hoogte worden gesteld.

13. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of de Dienst dit vereist, heeft vd Vlugt Coaching het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een andere dierenarts of specialist.


Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door vd Vlugt Coaching verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat vd Vlugt Coaching niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. vd Vlugt Coaching is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is vd Vlugt Coaching verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door vd Vlugt Coaching voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. vd Vlugt Coaching kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is vd Vlugt Coaching gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan vd Vlugt Coaching.

4.Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is.

5. Opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van vd Vlugt Coaching op te volgen en gebruik te maken van de door vd Vlugt Coaching voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van Opdrachtgever, vd Vlugt Coaching en de omgeving.

6. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de Dienst vd Vlugt Coaching te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het Dier of als het Dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. «vd Vlugt Coaching beoordeelt of de Dienst op dat moment kan doorgaan. Indien er sprake zijn van medische problemen, zal vd Vlugt Coaching Opdrachtgever naar de dierenarts verwijzen.

7. Dieren, die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, zijn beschermd tegen overdraagbare ziekten, aantoonbaar middels een titerbepaling of gangbare entingen.


Artikel 8 - Adviezen

1. vd Vlugt Coaching kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal vd Vlugt Coaching de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door vd Vlugt Coaching verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch en/of bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van vd Vlugt Coaching verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien vd Vlugt Coaching wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door vd Vlugt Coaching gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van vd Vlugt Coaching kunnen beïnvloede.

5. Indien en voor zover vd Vlugt Coaching een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht waartoe zij zelf niet of niet voldoende gekwalificeerd is, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en Opdrachtgever doorverwijzen naar een specialist. Opdrachtgever dient hier zelf verantwoording voor te nemen, alsmede voor het monitoren van de gezondheidstoestand van het Dier en dient bij twijfel hierover een specialist in te schakelen.


Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. vd Vlugt Coaching is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van vd Vlugt Coaching, vd Vlugt Coaching een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 


Artikel 10 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. vd Vlugt Coaching voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De betaling geschiedt op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door vd Vlugt Coaching ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. vd Vlugt Coaching is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterliojk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van vd Vlugt Coaching. 

9. In geval van insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal vd Vlugt Coaching zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien vd Vlugt Coaching meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. vd Vlugt Coaching gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal vd Vlugt Coaching de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van vd Vlugt Coaching verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever vd Vlugt Coaching tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien vd Vlugt Coaching op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 


Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. vd Vlugt Coaching heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor vd Vlugt Coaching gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. vd Vlugt Coaching is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. vd Vlugt Coaching is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om vd Vlugt Coaching te vergoeden voor elk financieel verlies dat vd Vlugt Coaching lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.


Artikel 14 - Overmacht

1. vd Vlugt Coaching is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van vd Vlugt Coaching wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van vd Vlugt Coaching, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan vd Vlugt Coaching zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van vd Vlugt Coaching of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van vd Vlugt Coaching buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. vd Vlugt Coaching is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van vd Vlugt Coaching alleen geacht te bestaan indien vd Vlugt Coaching dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van vd Vlugt Coaching, is vd Vlugt Coaching uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever vd Vlugt Coaching binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en vd Vlugt Coaching deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat vd Vlugt Coaching in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door vd Vlugt Coaching leidt tot aansprakelijkheid van vd Vlugt Coaching, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens vd Vlugt Coaching. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. vd Vlugt Coaching sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. vd Vlugt Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart vd Vlugt Coaching voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door vd Vlugt Coaching geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van vd Vlugt Coaching.

6. Enige door vd Vlugt Coaching opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van vd Vlugt Coaching.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van vd Vlugt Coaching is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van vd Vlugt Coaching opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van vd Vlugt Coaching. vd Vlugt Coaching is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is vd Vlugt Coaching nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in vd Vlugt Coaching haar eigen advies. Nimmer is vd Vlugt Coaching aansprakelijk voor door haar gedane uitlatingen met betrekking tot de afspraak en/of Dienst, noch voor het niet zien/missen van enige (medische) aandoening die mogelijkerwijze in de Dienst had kunnen worden gezien, behoudens opzet of grove schuld (nalatigheid). 

9. De Dienst gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

10. Het sluiten van een Overeenkomst metvd Vlugt Coaching, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Opdrachtgever en/of derden voor door het Dier aangebrachte schade in de zin van artikel 6:179 BW.

11. Opdrachtgever is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met dieren en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en tevens welke risico’s met dieren kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de Dienst.

12. vd Vlugt Coaching staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens vd Vlugt Coaching verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van vd Vlugt Coaching vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij vd Vlugt Coaching binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van vd Vlugt Coaching. 


Artikel 16 - Geheimhouding

1. vd Vlugt Coaching en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan vd Vlugt Coaching bekend gemaakt is en/of op andere wijze door vd Vlugt Coaching is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door vd Vlugt Coaching opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht vd Vlugt Coaching steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien vd Vlugt Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en vd Vlugt Coaching zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is vd Vlugt Coaching niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door vd Vlugt Coaching aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van vd Vlugt Coaching vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal vd Vlugt Coaching vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van vd Vlugt Coaching is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen vd Vlugt Coaching en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van vd Vlugt Coaching waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij vd Vlugt Coaching en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van vd Vlugt Coaching worden overgedragen aan Opdrachtgever, is vd Vlugt Coaching gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van vd Vlugt Coaching rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vd Vlugt Coaching. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door vd Vlugt Coaching opgeleverde zaken, dient vd Vlugt Coaching expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van vd Vlugt Coaching rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.


Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan vd Vlugt Coaching verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan vd Vlugt Coaching zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart vd Vlugt Coaching van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan vd Vlugt Coaching verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 19 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van vd Vlugt Coaching of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via Joyvlugt@gmail.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil vd Vlugt Coaching de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. vd Vlugt Coaching zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen vd Vlugt Coaching en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. vd Vlugt Coaching heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen vd Vlugt Coaching en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland (Alkmaar) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.